${ds.ten}
${ds.diachi}
GIỚI THIỆU

DANH MỤC

Di tích đặc biệt
${ds.ten}

Di tích quốc gia

${ds.ten}
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Di sản văn hóa là giá trị quý báu của mỗi địa phương, mỗi dân tộc và của cả nhân loại, là những dấu vết, dấu tích còn lại của quá khứ, phản ánh những biến cố, những sự kiện văn hóa hay nhân vật qua các thời kỳ lịch sử.
Nghệ An là tỉnh rộng nhất cả nước, sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng mang sắc màu của 6 dân tộc anh em cùng chung sống và trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, ông cha ta đã để lại một hệ thống di sản văn hóa đồ sộ với nhiều giá trị nổi bật. Theo Quyết định số 201/QĐ.UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt danh mục kiểm kê di tích danh thắng, tỉnh Nghệ An đã kiểm kê được 2.602 di tích. Tính đến ngày 31/12/2021, đã có 467 di tích đã được xếp hạng các cấp (05 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 144 di tích cấp quốc gia và 318 di tích cấp tỉnh), chiếm 20% trên tổng số các di tích được kiểm kê. Không chỉ có số lượng lớn mà hệ thống di tích danh thắng ở Nghệ An còn đa dạng về loại hình, phong phú về chủng loại.
Hiện nay, Di sản văn hóa Nghệ An đang được bảo tồn, gìn giữ và góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển bền vững của đất nước nói chung và Nghệ An nói riêng.