Giới thiệu

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Di tích tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An.