Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

13:25 08/04/2018

Ngày 23/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1125/BVHTTDL- DSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Công văn nêu rõ: từ khi Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành đã đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả pháp lý và chuyên môn của hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (gọi chung là hoạt động tu bổ di tích). Nhờ có trình tự, thủ tục rõ ràng và quy định cụ thể về việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế,… nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương và tổ chức tư vấn triển khai thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý và tu bổ di tích, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, tại một số địa phương đã để xảy ra tình trạng tu bổ di tích không hoàn toàn đúng với hồ sơ đã được thẩm định hoặc xây dựng công trình phục vụ bảo vệ, phát huy giá trị di tích khi chưa có ý kiến thẩm định, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch (như trường hợp xây dựng trái phép tại Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình; xây dựng Tam quan chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang; xây dựng tượng Bà Chúa Xứ tại Núi Sam, tỉnh An Giang…).

Trước tình trạng nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

Nguồn Cục Di sản


  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN