Văn bản điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
110/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
01/TB-SVHTT 02/01/2018 Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An Thông báo kế hoạch tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018
06/CT-TTg 20/02/2017 Văn phòng chính phủ Chỉ thị V/v chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
4237/BVHTTDL-VHCS 20/10/2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn Về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017
61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn...
18/2016/QĐUBND 16/02/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Quyết định ban hành về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa và danh...
4666/QĐ-BVHTTDL 31/12/2015 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam...
4666/QĐ-BVHTTDL 31/12/2015 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ HƯỚNG DẪN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH QUỐC GIA
15/2015/TT-BVHTTDL 22/12/2015 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư quy định về tổ chức Lễ hội
15/2015/TT-BVHTTDL 22/12/2015 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư quy định về tổ chức Lễ hội
27/2014/QĐ-UBND 03/04/2014 UBND Tỉnh Nghệ An Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh...
18/2012/TT/BVHTTDL 28/12/2012 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
70/2012/NĐ-CP 18/09/2012 Trung ương QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH...
70/2012/NĐ-CP 18/09/2012 Văn phòng chính phủ Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di...
70/2012/NĐ-CP 18/10/2011 Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch...
09/2011/TT-BVHTTDL 14/07/2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
13/2010/TT-BVHTTDL 30/12/2010 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư quy định trình tư, thủ tục đề nghị công nhận Bảo vật Quốc gia
05/2010/TT-BVHTTDL 07/07/2010 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hoá, Thể...
Số: 28/2001/QH10 29/06/2010 LUẬT DI SẢN VĂN HÓA
32/2009/QH12 01/01/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Di sản văn hóa